Tất cả
kunai 87 vk 6x +8, set 5,6x full 8,...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ
tiêu 82 vk 5x +12, 1 món 6x +12, cò...
Cấp độ: 82
Sever: Sv6 - Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
120,000đ
quạt 74 max buff, 10m yên
Cấp độ: 74
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt 74 max buff, 26m yên
Cấp độ: 74
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt 75 max buff 23m yên
Cấp độ: 75
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt 75 max buff 22m yên
Cấp độ:
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt 75 max buff, 27m yên
Cấp độ: 75
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
xác kiếm 91, full 8,9,10,1 món 12
Cấp độ: 91
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
130,000đ
xác kunai 90 full 8
Cấp độ: 90
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
120,000đ
tiêu 88 vk 10, full 8, 2 món 12, có...
Cấp độ: 88
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
quạt 87,full 8.set 6x, yoroi 70 tl3
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
tiêu 89 vk 7x +11, set 6x full 10 1...
Cấp độ: 89
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
quạt 81 vk 7x + 13, 2 món+8, full 1...
Cấp độ:
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
350,000đ
kunai 81 vk 7x + 14 tl 2, 2 món 8,f...
Cấp độ: 81
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
400,000đ
quạt 87 vk 6x +11, 1 món +8, !món +...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
250,000đ
quạt 88 vk 7x +11, set 456x, 1 món...
Cấp độ: 88
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
270,000đ
kiếm 87 vk 6x +11, 1 món 11. đồ 6x...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
tiêu 87, vk 6x +10, đồ 6x full 8, 2...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
170,000đ
quạt 87 , vk 8x + 11, full 8. đồ 6x...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
250,000đ
tiêu 87 vk 7x +10, đồ 6x full 8,10,...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ