Tất cả
kunai lv 128 full +15, giày +16, si...
Cấp độ: 128
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
3,000,000đ
tiêu lv 125 vk 90 +15 tl 5, 5 món...
Cấp độ: 125
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
tiêu 110 vk 90 +12 full 12, 3 món +...
Cấp độ: 110
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
kiếm 98 vk 90 +16 tl4 full 12 pt ki...
Cấp độ: 98
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ
kiếm 79 vk70 +14 tl6, 3 món +14, fu...
Cấp độ: 79
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ
kiếm vk 90 +13 tl4, gt 7x, áo quần...
Cấp độ: 113
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
700,000đ
tiêu 129 vk +15 tl 6, full 14 , quầ...
Cấp độ: 129
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
kunai lv98 2 món +12, còn lại full...
Cấp độ: 98
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
1,100,000đ
tiêu lv 120 vk 90 +14, 6 món +14, 3...
Cấp độ: 120
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
kiếm lv80 vk 80 +14 tl 6, đồ full 1...
Cấp độ: 80
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,200,000đ
kiếm 90 vk 90+14 tl6, 4 món +14, cò...
Cấp độ: 90
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
800,000đ
đao lv80 vk 80 + 12 tl 5, bùa + gt...
Cấp độ: 80
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
550,000đ
kunai lv90 vk 90+12 tl6,4 món +14,...
Cấp độ: 90
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
800,000đ
kunai lv90 vk90+15, pt tiêu 61, nón...
Cấp độ: 90
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
1,900,000đ
tiêu 130 vk c14 tinh luyện 5, 1 món...
Cấp độ: 130
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
tiêu lv 98 vk 90+14 tl6, pt tiêu lv...
Cấp độ: 98
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
kiếm lv103 vk 90 +15, 1 món +14, fu...
Cấp độ: 103
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ
quạt lv79 vk70+14 tl8 đồ 7x full14,...
Cấp độ: 79
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,600,000đ
tiêu lv79 vk70 +14 tl6, set 6x full...
Cấp độ: 79
Sever: Sv7
Class: Tiêu
TTGT: Không
950,000đ
quạt lv103 vk90+14 tl5, gt +15 tl6,...
Cấp độ: 103
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
550,000đ