Mua Xu auto bằng MoMo, Tsr

02/08/2020

+ Chuyển tiền cho số Momo, TSR 0931110119 tên Nguyễn Ngọc Tuyền
+ Nội dung ghi Tên Nhân Vật
+ Sau đó vô game gặp ngtuyennet tone 19 gd lấy xu